top of page

Dijital Medya Alışkanlıkları ve Pandemi AraştırmasıAraştırmaya katılan katılımcılar arasında en çok kullanılan sosyal medya platformlarının Youtube, Instagram ve Twitter olduğu görülmüştür.

Katılımcılarımıza sosyal medyayı hangi amaçla kullandıkları ile ilgili bazı ifadeleri değerlendirmelerini istedik. Bu değerlendirmelere verilen cevapların yer aldığı bilgiler aşağıda yer almaktadır.Katılımcıların %80’ine yakın bir kesiminin sosyal medyayı güncel siyasi olayları takip etmek amacıyla kullandıkları anlaşılmaktadır.


Katılımcılar arasında profesyonel olarak sosyal medyayı para kazanmak amacıyla kullananların oranının yaklaşık %5 olduğu görülmektedir.Sosyal medyanın eğlence aracı olarak kullanımını ölçmek amacıyla yönelttiğimiz ifadelerden biri olan komik videolar izlemek amacıyla kullanım ile ilgili ifadeye verilen yanıtlardan katılımcıların %46’sının bu amaçla kullandığı anlaşılmaktadır.


Sosyal medyanın flört etmek amacıyla kullananlara bakıldığında sosyal medyayı bu amaçla kullananların oranının %3 olduğu ve bu amaçla kullanılmaması gerektiğini düşünenlerin oranının ise %92 olduğu anlaşılmaktadır.Kişisel gelişim amacı ile eğitim videolarına ulaşmak amacıyla sosyal medyadan faydalanan katılımcılarının oranının %84 gibi yüksek bir oranda olduğu anlaşılmaktadır.


Yine insanları bilmedikleri konular hakkında bilgi edinmek amacıyla kullanımı ölçmek amacıyla yönlendirdiğimiz ifadeye verilen yanıtlardan katılımcıların %89’unun bu amaçla kullandıkları anlaşılmaktadır.


Sosyal medyanın sosyalleşmek yeni insanlarla tanışmak amacıyla kullanımıni ölçmek amacıyla yönelttiğimiz ifadeye verilen yanıtlara göre katılımcıların %16’sının sosyal medyayı bu amaçla kullandığı %66’sının ise sosyal medyayı bu amaçla kullanmadığını ifade ettiği anlaşılmaktadır.


Sosyal medyanın toplumun hemen her kesimi bakımından haber alma amacıyla kullanımı günümüzde oldukça yaygınlaşmıştır. Bu nedenle sosyal medya kullanıcılarının bu mecrayı haber almak amacıyla kullanımına ilişkin oranların gittikçe yükseldiği görülmektedir. Sorumuza verilen yanıtlara bakıldığında katılımcıların %91’inin sosyal medyayı bu amaçla kullandığı anlaşılmaktadır.

Araştırmamızda günümüzde tüm dünyayı etkisi altına almış olan Koronavirüs-Covid19 pandemisi nedeniyle insanların boş zaman faaliyetleri arasında sosyal medya kullanımının yerine ilişkin bilgi edinmek amacıyla katılımcılar bazı sorular yöneltilmiştir. Yöneltilen bu sorulara verilen cevaplara ilişkin grafiklere de aşağıda yer verilmiştir.


Katılımcıların sosyal medya kullanımlarının hayatlarında oluşturduğu etkinin anlaşılması amacıyla bazı ifadelerin değerlendirilmesi istenmiştir. Verilen yanıtlara ilişkin grafiklere aşağıda yer verilmiştir.


Sosyal medya günümüzde her siyasi görüş açısından önemli bir propaganda aracı olarak görülmektedir. Her görüşten hemen hemen tüm siyasiler, siyasi faaliyetleri ve görüşlerinin görünür olması amacıyla paylaşımlar yapmaktadır. Katılımcılara yönelttiğimiz siyasilerin sosyal medya paylaşımlarının siyasi tercihleri etkilemesi ile ilgili ifadeye verilen yanıtlardan katılımcıların %20’ye yakın bir kesimin bu paylaşımları dikkate aldıkları ve siyasi tercihlerini bu paylaşımlara göre değiştirebildiklerini ifade etmişlerdir Bunun karşısında siyasi tercihlerinin bu paylaşımlardan etkilenmediğini düşünen katılımcıları oranının ise %63 olduğu görülmektedir.


Sosyal medyanın insanların hayati tercihlerini nasıl etkilediğini ölçmek amacıyla yönelttiğimiz ifadelerden sosyal medyada tanışılan biri ile evlenebilme konusunda katılımcıları büyük bir çoğunluğunun bu fikre olumsuz baktığı anlaşılmaktadır. Ancak bu konuda kararsız olanların %15 olması ve olumlu bakanların oranının ise yaklaşık %5 olması sosyal medyanın insanların hayatlarına etki edebilme gücü açısından önemli ipuçları vermektedir.


Sosyal medyanın günümüzde önemli bir bilgi kaynağı olarak görüldüğü ve bu bilgilerin insanların satın alma alışkanlıklarının da etkilediği düşünülmektedir. Katılımcılara yönelttiğimiz bir ürün satın almadan önce sosyal medyadan araştırma ile ilgili ifadeye verilen yanıtlardan çok büyük bir kesimin sosyal medyayı bu amaçla kullandığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle sosyal medyanın üreticiler açısından önemli bir pazarlama ve tanıtım mercii olarak kullanımının yaygınlaşması beklenmektedir.


Sosyal medyanın insanların eğitim ve kariyer tercihlerini nasıl etkilediğini ölçmek amacıyla yönelttiğimiz ifadeye verilen yanıtlardan bu konuyla ilgili katılımcıların üçte birinden fazlasının kararsız kaldığı anlaşılmaktadır. Ancak bu fikre olumsuz bakan katılımcıların %36 olan oranının olumsuz bakan katılımcıların %27 olan oranından fazla olduğu da görülmektedir.


Gündelik yaşama ilişkin moda ve eğilimlerin de sosyal medya kullanımı ile etkilenip etkilenmediğinin tespit edilmesi amacıyla müzik tercihleri konusunda sosyal medyanın ne kadar etkili olabileceğine ilişkin katılımcılara yönelttiğimiz soruya verilen yanıtlardan sosyal medyanın müzik tercihlerini etkilediği katılımcılarını oranının oldukça düşük olduğu anlaşılmaktadır.


Kitap okuma alışkanlığında sosyal medyanın tercihlerinin etkilediğini düşünen katılımcıların oranı bu konuda olumsuz düşünen katılımcıların oranından oldukça düşük olduğu görülmüştür. Soruya verilen yanıtlara göre katılımcıların %13’ü sosyal medyadaki trendlere göre okuyacağı kitabı seçtiğini ifade etmiştir.


Sosyal medyanın günlük eğlence alışkanlıklarını etkilediği düşünülmektedir. Sosyal medyada popüler olan film veya dizileri tercih etme konusunda katılımcıların %33’ü olumlu cevap vermiş %36’sı olumsuz yanıt vermiş ve %28’i ise kararsız olduğunu ifade etmiştir.


Sosyal medyadaki bilgilere güven konusu genel bir ifade ile sorulduğunda katılımcıların yanıtlarının büyük bir çoğunluğunun olumsuz olduğu önemli bir kesimin ise kararsız kaldığı görülmektedir. Buna göre katılımcıların %58’i olumsuz %36’sı ise kararsız olduğunu ifade etmiştir.


Bu soru altında verilen ifadeler genel olarak değerlendirildiğinde sosyal medyadaki bilgilerin insanların sosyal medyadan edindikleri bilgilerle günlük hayatları ve tercihlerinin önemli ölçüde etkilendiği ancak siyasi tercih, üniversite tercihi, eş seçimi gibi konularda katılımcıların daha mesafeli davrandıklarını söylemek mümkündür.
Koronavirüs pandemisi dolayısıyla özellikle sokağa çıkma yasaklarının yaandığı ve insanların zamanlarının tamamını evde geçirdikleri bu dönemlerde sosyal medya kullanımının arttığı düşünülmekteydi. Bu olguya ilşkin yaşananları tespit amacıyla katılımcılara yönelttiğimiz soruya verilen yanıtlardan katılımcıların %%29,62’sinin biraz daha fazla kullandığını %30,97’sinin ise daha fazla kullandığını belirtmiştir. Katılımcılardan %34,34’ünün yani yaklaşık üçte birinin ise sosyal medya kullanım sürelerinin pek değişmediği ifade edilmiştir. Beklenenin aksine sosyal medya kullanımını azaltan katılımcılar da olduğu bu katılımcıların oranının ise %5 olduğu anlaşılmıştır.


Koronavirüs pandemisi surecinde evde geçirilen zamanın ne kadarının sosyal medya üzerinde verilen ölçek üzerinden işaretlenmesi istenmiştir. Verilen yanıtlardan yanıtların %30 - %40 seviyelerinde toplandığı görülmekte ve bu sonuçlardan sosyal medya kullanımının evde geçirilen zamanlarda en çok tercih edilen boş zaman faaliyeti olarak karşımıza çıktığı anlaşılmaktadır.Koronavirüs pandemisi sürecinde özellikle sokağa çıkma yasaklarının uygulandığı dönemlerde evde geçirilen zaman zarfında hangi boş zaman faaliyetlerinin daha fazla tercih edildiğini tespit etmek amacıyla yönelttiğimiz soruya verilen yanıtlardan en çok Whatsapp vb. mesajlaşma uygulamalarının kullanımının artırılması nın en fazla tercih edildiği görülmüştür. Bunun yanı sıra sosyal medya kullanımı, haberlerin takibi, kitap okuma gibi davranışlarının aynı oranlarda tercih edilerek, diğer faaliyetlere göre daha fazla ön plana çıkmaktadır.


74 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page